1309 Ersatzneubau Kindhausen

Ersatzneubau Wohnhaus

1309 Ersatzneubau Kindhausen (Bild Nr. 1)